REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji pokoi, oraz zakupu usuług przez Użytkowników za pośrednictwem Witryny.
1.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny.
1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
2. REZERWACJA
2.1. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez witrynę www.pokojezagadki.pl
2.2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „REZERWACJA”. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
-  wybór pokoju którego ma dotyczyć rezerwacja
-  wybór dnia i godziny rezerwacji
-  podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
-  wybór sposobu płatności
-  złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu
2.3. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:
-  Nazwę pokoju
-  Datę rezerwacji
-  Godziny rezerwacji
-  Link potwierdzający rezerwację
3. PŁATNOŚĆ
3.1. Płatność za Rezerwację można wykonać gotówką w Mysterious room, przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności Transferuj.pl.
3.2. Jeśli Użytkownik dokonujący rezerwacji posiada Voucher upoważniający do gry, powinien wpisać kod vouchera w odpowiednie pole w formularzu rezerwacji.
3.3. Ceny wskazane na stronach Witryny www.pokojezagadki.pl są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.4. Wszystkie transakcje opłacone z góry nie mogą być anulowane. Jeżeli kupujący nie będzie mógł zrealizować zakupionej usługi w wyznaczonym terminie, będzie mógł zmienić termin świadczenia usługi.
4. VOUCHERY
4.1. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 6 miesięcy na wskazany pokój w Mysterious Room
4.2. Nie ma możliwości wydłużenia ważności Vouchera.
5. OGÓLNE ZASADY GRY
5.1. Każdy przystępuję do gry na własną odpowiedzialność.
5.2. Minimalny wiek umożliwiający udział w grze to 13 lat. Gracze w wieku 13 – 15 lat są zobowiązani do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią.
5.3. Zabrania się uczestniczenia w grze pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
5.4. By skorzystać z usługi, należy pojawić się na 15 minut przed zarezerwowanym czasem. Osoby, które przyjdą po wyznaczonym czasie nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywce.
5.5. Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.
5.6. Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach pozostałe osoby uczestniczące w grze.
5.7. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego.
5.8. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w Mysterious Room.
5.9. Zabrania się stosowania rozwiązań siłowych oraz wchodzenia na meble lub elementy wyposażenia pokoju.
5.10. Przed wejściem do pokoju, każdy z uczestników gry zobowiązany jest pozostawić rzeczy osobiste w szatni a sprzęt elektroniczny w zamykanej szafce.
5.11. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.