1. Zaponałem/am i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminów świadczenia usług, do których niniejsze Oświadczenie stanowi załącznik oraz stosowanie się do poleceń Organizatora i Obsługi podczas uczestnictwa w w grze escape room.
  2. Oświadczam, że ja oraz pozostali uczestnicy deklarujący udział w grze escape room, jesteśmy zdrowi i nie posiadamy żadnych objawów zakażenia wirusem SARS-COV-2, nie występują u nas żadne objawy świadczące o infekcji wirusowej dróg oddechowych, w szczególności: katar, kaszel, duszności, gorączka.
  3. Oświadczam, że ja oraz pozostali uczestnicy deklarujący udział w grze escape room nie przebywamy na kwarantannie oraz w okresie ostatnich 14 dni nie mieliśmy kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-COV-2.
  4. Posiadam świadomość ewentualnej możliwości wystąpienia ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2 podczas uczestnictwa w grze escape room.
  5. Nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora/Obsługi w przypadku zakażenia wirusem SARS-COV-2 lub wystąpienia u mnie bądź pozostałych uczestników innych chorób.
  6. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za mój stan zdrowia oraz pozostałych uczestników deklarujących udział w w grze escape room.
  7. Zobowiązuję się do telefonicznego poinformowania Organizatora o objęciu kwarantanną lub innym środkiem związanym z chorobą COVID-19.
  8. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za nieprzestrzeganie powyższych środków ostrożności, w szczególności za wynikłe na skutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez Organizatora, Obsługę lub osoby trzecie.
  9. Każdy uczestnik gry escape room zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa.
  10. Odmowa lub niestosowanie do odgórnych zaleceń jest równoznacznie z brakiem możliwości wzięcia udziału w grze oraz opuszczeniem lokalu.

Jako osoba dokonująca rezerwacji oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania powyższych informacji każdemu uczestnikowi grupy, który zadeklarował uczestnictwo w rozgrywce.