• 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji o nazwie „Szczęśliwa 13”, zwanej dalej „Promocją”, jest Navi Concept s.c. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Duskiej 1, NIP: 947 198 24 73 właściciel marki Mysterious Room zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest zachęcenie do korzystania z usług Organizatora w określonych godzinach.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2 NAGRODY
 1. W ramach Promocji uczestnik, który spełnia warunki 3 pkt 1 otrzyma kupon/ulotkę upoważniającą do skorzystania z kolejnej gry cenie pomniejszonej o kwotę 20 zł w stosunku do ceny standardowej.
 2. Pula Nagród jest zaplanowana na cały czas trwania promocji i w tym czasie nie może się skończyć.
 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich uczestników, którzy korzystają z usług Organizatora (uczestnictwo w rozrywce typu escape room) o godzinie 13:30 we wszystkich dniach tygodnia.
 2. Udział w Promocji oraz podanie związanych z udziałem danych (w przypadku rezerwacji online) jest dobrowolne.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody – zniżki kwotowej na kolejna grę jest przestrzeganie przez uczestników ogólnego regulaminu lokalu, który jest dostępny na stronie www.pokojezagadki.pl
 4. Jeden uczestnik może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy. Każda gra rozpoczynająca się o 13:30 będzie nagrodzona.
 5. Ulotkę upoważniająca do zniżki otrzyma każdy uczestnik grupy, która spełnia warunki uczestnictwa
 6. Nagroda upoważnia do skorzystania ze zniżki na kolejną rozgrywkę, która musi się odbyć w dniach od wtorku do czwartku.
 7. Jedna ulotka to zniżka dla jednej grupy do jednego pokoju.
 8. W przypadku gdy rezerwacji na rozgrywkę ze zniżką (zdobytą w wyniku Promocji) uczestnik dokonuje online na stronie Organizatora w polu „opcje płatności” konieczny jest wybór płatności gotówką lub kartą by należna zniżka mogła zostać uwzględniona.
 9. Wszystkie informacje o warunkach uzyskania zniżki są dodatkowo opisane na ulotce, którą otrzyma uczestnik.
 10. Zniżka obowiązuje grupy od 2 do 4 osób, zgodnie z regulaminem ogólnym.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do rąk Organizatora lub drogą mailową na biuro@pokojezagadki.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowe Organizatora oraz w miejscu pełnienia usługi
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.